[คันทรีโชว์ #44] เซ็ตระบบ NAS บนบอร์ด Raspberry Pi ด้วยโปรแกรม Openmediavault

CountryShow44

คำสั่งของระบบที่ใช้
sudo mousepad /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list
ในไฟล์ใส่ deb https://packages.openmediavault.org/public usul main แล้วก็เซฟ

export LANG=C.UTF-8
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
export APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none
sudo wget -O “/etc/apt/trusted.gpg.d/openmediavault-archive-keyring.asc” https://packages.openmediavault.org/public/archive.key

sudo apt-key add “/etc/apt/trusted.gpg.d/openmediavault-archive-keyring.asc”
sudo apt-get update
sudo apt-get –yes –auto-remove –show-upgraded \
–allow-downgrades –allow-change-held-packages \
–no-install-recommends \
–option Dpkg::Options::=”–force-confdef” \
–option DPkg::Options::=”–force-confold” \
install openmediavault-keyring openmediavault

sudo omv-confdbadm populate
ดูรายละเอียดเลข IP และชื่อ-รหัสผ่านด้วยคำสั่ง
cat /etc/issue

บอร์ดยี่ห้ออื่นก็มีนะ ลองไปดูได้ที่
https://sourceforge.net/projects/openmediavault/files/OMV%204.x%20for%20Single%20Board%20Computers/